RODO

I n f o r m a c j a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35.
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoz.nidzica.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,  na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pacjent ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 7. W siedzibie ZOZ w Nidzicy zainstalowany jest monitoring przy wejściach do budynków szpitala. Celem zastosowania monitoringu jest poprawa bezpieczeństwa i rozliczności. Zapis przechowywany jest przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy– chyba, że nagrany obraz stanowić będzie dowód w postępowaniu sądowym.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia świadczeń  z zakresu opieki zdrowotnej;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjenta.

Nidzica, 29 maja 2018r.

Anna Osłowska
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Opracował: Sebastian Szewczyk –  Inspektor Ochrony Danych ZOZ w Nidzicy