rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Dla pacjenta - udostępnianie dokumentacji medycznej

Wyciąg z Regulaminu Porządkowego Szpitala

§24

  1. Wszyscy pracownicy uprawnieni do prowadzenia dokumentacji medyczne zobowiązani są do jej prowadzenia w sposób czytelny i na bieżąco zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Zakład udostępnia dokumentację medyczną:

a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

b) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,

d) Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

f) organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

g) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów

  1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej oraz jednostce badawczo-rozwojowej, do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
  2. Udostępnienie na wniosek organu lub podmiotu uprawnionego odbywa się na podstawie decyzji kierownika zakładu chyba, że dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu - w takim przypadku decyzję o udostępnieniu dokumentacji na zewnątrz innym zakładom lub lekarzowi może podjąć Ordynator lub Kierownik Oddziału, lekarz prowadzący lub inny lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem.
  3. Zasady udostępniania dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu:

a) udostępnienie następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

b) udostępnienie następuje w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji - wtedy w razie wydania oryginałów dokumentacji należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji, chyba że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę,

c) jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji, udostępnienie następuje za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,

d) koszty udostępnienia dokumentacji organom lub podmiotom ponoszą te organy lub podmioty w wysokości:

1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm)

2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;


Wersja do druku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)