rejestracja internetowa  |  poczta zoz  

SmodCMS
aids.gov.pl

Administracja

Dyrektor: lek. med. Anna Osłowska

Email: a.oslowska@zoz.nidzica.pl, dyrekcja@zoz.nidzica.pl


Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg
i wniosków: środa, od godz. 1430


Zastępca Dyrektora do spraw medycznych: lek. med. Andrzej Pobieżyński

Zakres zadań:

 • organizowanie świadczeń zdrowotnych Zespole w sposób zapewniający właściwy poziom referencyjny,
 • określenie liczby i rodzaju specjalistycznego personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia realizowanych świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach,
 • zatwierdzanie szczegółowego zakresu obowiązków personelu medycznego w formie zakresów czynności, regulaminów służbowych lub instrukcji i standardów oraz procedur postępowania,
 • dbanie o dostępność, ciągłość i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • rozpatrywanie wniosków, skarg i uwag chorych lub osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, usług medycznych a także podejmowanie działań, które w przyszłości wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości,
 • nadzór nad właściwym poziomem higieniczno-sanitarnym w użytkowanych pomieszczeniach i obiektach,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania,
 • nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi stosowanymi w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i prawidłowym wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem, kształcenia i dokształcania personelu medycznego,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu długo-, średnio-, i krótkookresowych planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres wykonywanych świadczeń medycznych,
 • współpraca z samorządem lekarskim i pielęgniarskim,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, związane z pełnioną funkcją,
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w czynnościach związanych z obszarem medycznym.

Zastępca Dyrektora do spraw administracyjnych: Agnieszka Malinowska

Kontakt: 89 625 05 14, a.malinowska@zoz.nidzica.pl

Zakres zadań:

 • nadzór i koordynacja działań wszystkich komórek niemedycznych Zespołu, a w szczególności:
  • zapewnienie sprawności funkcjonowania zakładu pod względem administracyjnym i gospodarczym,
  • przygotowywanie oraz wsparcie przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych Zespołu,
  • nadzór nad obsługą organizacyjną i kancelaryjną sekretariatu Dyrektora,
  • sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji Zespołu; rejestracja zmian w sądzie i innych rejestrów zakładu,
  • udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych Zespołu, monitorowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym,
  • prowadzenie spraw związanych ze składanymi skargami i zażaleniami na działalność prowadzoną przez Zespół,
  • monitorowanie wykonania wystąpień i decyzji pokontrolnych przez komórki organizacyjne Szpitala,
  • organizowanie i obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Społecznej,
  • nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
  • monitorowanie realizacji kontraktów NFZ.
 • koordynacja działań związanych z organizacją i współpracą komórek niemedycznych z komórkami działalności leczniczej.
 • współpraca w przygotowaniu projektu planu finansowego i inwestycyjnego oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego, w tym z wykonania planu finansowego.
 • inicjatywa na rzecz rozwoju działalności Zespołu zgodnie z misją działalności Zespołu i pozyskiwaniem niezbędnych zasobów w tym zakresie.
 • analiza wyników działalności Zespołu i składanie wniosków w tym zakresie.
 • prowadzenie polityki personalnej w Zespole oraz zatwierdzanie wynagrodzeń pracowniczych w sytuacji, kiedy nie jest to możliwe przez Dyrektora Zespołu.
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w czynnościach związanych z obszarem administracyjno-finansowym.

Sekretariat Dyrektora

Telefon: 89 625 05 35, faks: 89 625 05 59

Email: szpital@zoz.nidzica.pl, sekretariat@zoz.nidzica.pl


Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr Bożena Onych

Kontakt: 89 625 05 29

zakres zadań:

 • zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem,
 • systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy,
 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej i położniczej poprzez elastyczną rotację kadr odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę,
 • opracowywanie i wdrażanie standardów pielęgnowania,
 • opracowywanie i wdrażanie standardów pielęgnowania,
 • organizowanie pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgniarskiego,
 • poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych,
 • nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z pielęgniarkami koordynującymi i nadzorującymi,
 • planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu,
 • uczestniczenie w odprawie kierowniczej kadry pielęgniarskiej i innych spotkaniach powołanych w celu sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez podległy personel,
 • współpraca z kierownictwem szpitala, kierownikami komórek organizacyjnych oraz z organami samorządu pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie i kontrola ewidencji czasu pracy podległego personelu,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną, w szczególności z zakresu realizacji świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

Główny Księgowy: Małgorzata Libera-Urniaż

Kontakt: 89 625 05 12, ksiegowosc@zoz.nidzica.pl, ksiegowosc@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • prowadzenie spraw finansowych ZOZ,
 • inwentaryzacja,
 • fundusz socjalny,
 • kasa.


Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Informatyki: mgr Kamil Sarbiewski

Kontakt: 89 625 05 30, k.sarbiewski@zoz.nidzica.pl

Zakres zadań:

 • opracowywanie materiałów do NFZ, przygotowywanie ofert wraz z analizą i statystyką,
 • terminowe raportowanie świadczeń medycznych zgodnie z przepisami prawa i wymogami NFZ,
 • monitorowanie realizacji kontraktu,
 • rozliczanie procedur medycznych wykonanych w oddziałach i innych komórkach organizacyjnych działalności podstawowej szpitala,
 • monitorowanie wykonania procedur w oddziałach i poradniach oraz pracowniach zawartych umów o świadczenie usług medycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz nadzór nad statystyką medyczną w szpitalu,
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną i procedurami medycznymi,
 • obsługa Systemu Zarządzania Obiegu Informacji,
 • prowadzenie szkolenia i instruktaży w zakresie JGP /szkolenie lekarzy i koderów/,
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie działalności poszczególnych oddziałów i poradni /obłożenie, średni pobyt chorego, ilość leczonych, przelotowość, itp./,
 • monitorowanie zmian w zakresie procedur, kodowaniu i rozliczaniu zgodnie z wytycznymi NFZ i MZ.
 • rozliczanie procedur medycznych na oddziałach,
 • prowadzenie sprawozdawczości Zespołu z zakresu realizacji świadczeń medycznych,
 • prowadzenie archiwum medycznego, w tym zabezpieczenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • administracja wewnętrzna sieci informatycznej,
 • administracja serwerami plików i baz danych,
 • administracja szpitalnym systemem informatycznym,
 • zadania z zakresu administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem informacji elektronicznych i administracji systemów informatycznych (ASI),
 • dokonywanie ekspertyzy uszkodzeń w sprzęcie komputerowym,
 • wsparcie informatyczne pracowników,
 • bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego,
 • nadzór usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • tworzenie i aktualizacja strony internetowej Zespołu,
 • obsługa BIP.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: mgr Barbara Brzozowska

Kontakt: 89 625 05 52

zakres zadań:

 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia,
 • prowadzenie weryfikacji i akceptowanie dokumentów systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oraz ich integralności z istniejącym systemem,
 • organizowanie i prowadzenie okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością,
 • nadzorowanie opracowywania projektów dokumentów systemu zarządzania jakością i ich wdrażania,
 • przedkładanie raportów o stanie funkcjonowania systemu jakości na naradach z kadrą kierowniczą i przeglądach systemu zarządzania jakością,
 • współudział w pracach nad nowymi projektami związanymi ze zmianami organizacyjnymi, modernizacją i poprawą jakości w komórkach organizacyjnych,
 • udział lub reprezentacja Zespołu w spotkaniach z instytucjami kontrolującymi i audytującymi jeśli dotyczą one spraw związanych z systemem zarządzania jakością oraz akredytacją w ochronie zdrowia,
 • nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • nadzorowanie systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju i integracji systemów zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia wewnątrz szpitala,
 • nadzorowanie przeprowadzania wyznaczonych w ramach systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia działań korygujących i naprawczych przez osoby odpowiedzialne,
 • prowadzenie analizy wyników kontroli związanych z systemem zarządzania jakością oraz akredytacją w ochronie zdrowia,
 • kontrola przestrzegania procedur systemu zarządzania jakością przez wszystkich pracowników szpitala.


Kierownik Działu Technicznego: Andrzej Kutryb

Kontakt: 89 625 05 51, techniczny@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • sprawy techniczne związane z parkiem budynków
  i urządzeń ZOZ,
 • inwestycje remontowo-budowlane,
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami.


Kierownik Sekcji Zaopatrzenia: Zdzisław Koziński

Kontakt: 89 625 05 60, z.kozinski@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • zamówienia publiczne,
 • zaopatrzenie i prowadzenie magazynu ZOZ.

Zdzisław Koziński


Wersja do druku

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)