Konkurs na udzielanie ze środków publicznych zamówienia na świadczenia medyczne

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS
na udzielanie ze środków publicznych zamówienia na świadczenia medyczne i zaprasza
do składania ofert:

  1. niepubliczne zakładu opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu;
  2. osoby wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
    1. grupowe praktyki lekarskie i grupowe praktyki pielęgniarek, położnych prowadzące działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  3. osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz zaparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniają warunki oreślone w przepisach o działalności gospodarczej.

w zawodach lekarz, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, radiolog, ratownik medyczny, kierowca uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia i obowiązującymi przepisami, w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz medycyny ratunkowej
w niżej wymienionych dziedzinach:

anestezjologia i intensywna terapia, ratownictwo medyczne, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria, ginekologia i położnictwo, neonatologia, opieka długoterminowa, geriatria, kardiologia, alergologia, reumatologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna pomoc poz, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja.

Umowy na świadczenie powyższych usług będą zawarte na czas określony
od 1 marca 2010r. do 28 lutego 2013r.

Oferty zawierające dane zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592 z późn. zm.) należy składać w oddzielnych zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.02.2010r. do godz. 1200 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica.
Informacji o przedmiocie konkursu udziela Z-ca Dyrektora ZOZ lub Dział Kadr tel. 89 625 05 35
Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 16.02.2010r. o godzinie 1300, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23, w trybie określonym w rozporządzeniu MZiOS z dnia 13.07.1998r. (Dz.U. Nr 93, poz. 592 z poźn. zm.).

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.

Anna Osłowska
Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Skip to content