Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Koordynujący: Stanisław Goliński

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2021 roku. Znajduje się w obiekcie Szpitala i oferuje 5 łóżka dla pacjentów dorosłych. Kadra medyczna, warunki lokalowe i wyposażenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

W Zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, u których zakończono proces leczenia przyczynowego, a wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Opieka w Zakładzie obejmuje zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

W Zakładzie obowiązuje „Regulamin organizacyjny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, działającego przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - Regulamin organizacyjny ZOL

Zasady związane z kierowaniem i przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

 

 • Z wnioskiem o przyjęcie do Zakładu występuje świadczeniobiorca , bądź jego opiekun prawny. Podstawą do przyjęcia jest również postanowienie sądu opiekuńczego w przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie, uniemożliwia wyrażenia świadomej zgody.

 • Kwalifikacja przyjęcia pacjenta odbywa się na podstawie zebranej dokumentacji zgodnie z „Wykazem dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego” .

 • Oceny samodzielności świadczeniobiorcy w skali Barthel dokonuje przed przyjęciem do Zakładu lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego, a także w dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu.

 • Świadczeniobiorcę przyjmuje do Zakładu jego Kierownik w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym Zakładzie.

 • Przy przyjęciu świadczeniobiorcy towarzyszy przedstawiciel najbliższej rodziny, bądź opiekun faktyczny lub prawny.

 • Kompletny wniosek o przyjęcie do ZOL winien być rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

 • Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o kolejności oraz terminie przyjęcia do Zakładu.

 • Przed przyjęciem do zakładu świadczeniobiorcy, bądź ich opiekunowie prawni lub faktyczni, zapoznają się i akceptują zasady przyjęcia, funkcjonowania, pobytu i odpłatności za pobyt oraz warunkami wypisu, potwierdzając ten fakt podpisaniem oświadczenia.

Kierownik: 89 625 05 72

Dyżurka pielęgniarska: 89 757 99 01

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie:

 

DOKUMENTY KWALIFIKUJĄCE DO PRZYJĘCIA:   

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL.
 2. Skierowanie do Zakładu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z dołączonym wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim (wzór określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – Dz.U. z 2012 r. poz. 731).
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. aktualna decyzja ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, itp.).
 4. Oświadczenie świadczeniobiorcy ZOL (załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 5. Oświadczenie opiekuna prawnego, bądź faktycznego świadczeniobiorcy (załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu wg Skali Barthel, wypełniona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (wzór określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych I opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658).
 7. Kserokopia dowodu osobistego świadczeniobiorcy.
 8. Zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwskazań do pobytu w Zakładzie o profilu ogólnym oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie.
 9. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (wzór określony w załączniku nr 4 do Regulaminu).
 10. Ocena stanu świadomości pacjenta wg skali GLASGOW – w przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie (wzór określony w załączniku nr 12 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).

DOKUMENTY DODATKOWE WSKAZANE Z UWAGI NA INDYWIDUALNĄ SPECYFIKĘ LECZENIA ŚWIADCZENIOBIORCY (nie dotyczą każdej sprawy):   

 1. Karta ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że prawo to zostanie wykazane w inny przewidziany przepisami sposób.
 2. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej świadczeniobiorcy, w tym karta leczenia szpitalnego.
 3. Pełnomocnictwo świadczeniobiorcy (załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 4. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – u osób z zaburzeniami połykania lub brakiem możliwości karmienia doustnego (wzór określony w załączniku nr 11 do Regulaminu).

UWAGA:

 1. Wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie. Niezbędnym jest jednak dołączenie pozostałych dokumentów.
 2. W chwili przyjęcia pacjent powinien posiadać przy sobie: dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz pełną dokumentację dotychczasowego leczenia.

LISTA DOKUMENTÓW DO POBRANIA DLA WNIOSKODAWCY:

Skip to content