Poradnie specjalistyczne

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług naszych poradni, jesteśmy w stanie zapewnić pełną opiekę specjalistyczną w zakresie oferowanym przez niżej wymienione poradnie. Specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra ma istotny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług.

Informujemy, że przyjęcia do poradni specjalistycznych odbywają się na podstawie skierowania. Nie jest ono wymagane w przypadku stanów nagłych w Poradni Chirurgicznej oraz rejestracji do Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

AOS – przydatne informacje

  • Każda wizyta w poradniach specjalistycznych wymaga wcześniejszej rejestracji.
  • Nie ma możliwości przyjęcia pacjenta bez rejestracji (w takim przypadku nie będzie możliwości dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta, wypisania recepty, skierowania).
  • Należy również wziąć pod uwagę możliwy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, skierowania pilne są realizowane w ciągu siedmiu dni – jeśli w tym czasie jest lekarz danej specjalizacji.
  • Każdorazowa wizyta, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga ponownego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Pacjenci którzy nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub zrezygnują z porady zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pracownika rejestracji o zaistniałej sytuacji.
  • W związku z pojawiającymi się wśród pacjentów wątpliwościami, informujemy, że w Poradni Chirurgicznej obowiązuje kolejność wg podawanych pacjentom podczas rejestracji godzin. Ponieważ jest to poradnia „urazowa”, mogą wystąpić opóźnienia bądź w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjmowani pacjenci poza kolejnością – w przypadkach nagłych (konieczność zaopatrzenia ran, złamań itp.). Pacjenci skierowani na RTG, po wykonanym badaniu wchodzą bez kolejki.

ZOZ w Nidzicy świadczy usługi medyczne w poradniach specjalistycznych: alergologicznej, chirurgicznej, ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej ortopedycznej, preluksacyjnej, urologicznej, rehabilitacyjnej, gastroenterologicznej oraz poradni zdrowia psychicznego.

Rejestracja do poradni specjalistycznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 18.00. W soboty rejestracja jest dostępna w godzinach: 7.30 do 14.00.

Telefon do rejestracji: 89 625 05 00

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego odbywa się od wtorku do piątku pod numerem: 89 757 99 56 w godzinach 8:00 do 14:30.

Całodobowo jest dostępna rejestracja internetowa dostępna pod adresem https://lekarzebezkolejki.pl/zoznidzica. Pod tym samym adresem dostępna jest również możliwość zamówienia kontynuacji recepty w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Świadczenia w poradniach specjalistycznych, obejmują następujące czynności świadczeniodawcy:

1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania;

2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wykazem zawartym w rozporządzeniu MZ AOS, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;

3) zlecanie zaopatrzenia w świadczenia gwarantowane wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021r. poz. 704) z przepisami tego rozporządzenia oraz dokumentowanie w historii choroby świadczeniobiorcy stanu klinicznego świadczeniobiorcy uprawniającego do uzyskania świadczenia;

4) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;

5) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;

7) wykonywanie badań profilaktycznych.

Skip to content