Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

p.o. Kierownika ZOL: Alina Morzyc 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Organizacyjnie nasza placówka jest Zakładem o profilu ogólnym. Znajduje się w obiekcie Szpitala i oferuje 44 łóżka dla pacjentów dorosłych. Kadra medyczna, warunki lokalowe i wyposażenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Czas pobytu w zakładzie zależny wyłącznie od stanu zdrowia.

W Zakładzie obowiązuje „Regulamin organizacyjny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, działającego przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - Regulamin organizacyjny ZOL

Zasady odpłatności za pobyt w ZOL

 

Miesięczną opłatę za pobyt w ZOL ustala się w wysokości 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszt świadczeń medycznych z zakresu gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przyjęcie wnioskodawcy do ZOL stanowi podstawę do wystawienia przez ZOZ w Nidzicy faktury VAT. Opłata za pobyt w ZOL uiszczana na wskazane konto bankowe zgodnie z terminem podanym na fakturze . ZOZ w Nidzicy, za zgodą świadczeniobiorcy, występuje do właściwego organu o potrącanie z przysługującego świadczenia ( np. emerytalnego, rentowego) kosztów pobytu w ZOL.

Dyrektor ZOZ w Nidzicy może ustalić dodatkowe formy wsparcia finansowego i przedmiotowego ZOL, zwłaszcza w przypadku kiedy kwota miesięcznej opłaty za pobyt w ZOL jest niższa od ponoszonego przez Zakład miesięcznego kosztu utrzymania świadczeniobiorcy.

W przypadku zaprzestania regulowania należności za pobyt w ZOL, świadczeniobiorca zostanie skreślony z listy świadczeniobiorców Zakładu i odesłany do miejsca zamieszkania, bądź ostatniego pobytu.

Kto jest przyjmowany do zakładu?

 

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności ( skali Barthel) otrzymali 40 pkt. lub mniej. Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Do Zakładu nie przyjmujemy pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnieniem alkoholowym oraz zaawansowaną chorobą nowotworową, a także wtedy, kiedy według oceny lekarza pobyt w ZOL pogorszy rokowania świadczeniobiorcy.

Do zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady związane z kierowaniem i przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 

 • Z wnioskiem o przyjęcie do Zakładu występuje świadczeniobiorca , bądź jego opiekun prawny. Podstawą do przyjęcia jest również postanowienie sądu opiekuńczego w przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie, uniemożliwia wyrażenia świadomej zgody.

 • Kwalifikacja przyjęcia pacjenta odbywa się na podstawie zebranej dokumentacji zgodnie z „Wykazem dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego” .

 • Oceny samodzielności świadczeniobiorcy w skali Barthel dokonuje przed przyjęciem do Zakładu lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego, a także w dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu.

 • Świadczeniobiorcę przyjmuje do Zakładu jego Kierownik w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym Zakładzie.

 • Przy przyjęciu świadczeniobiorcy towarzyszy przedstawiciel najbliższej rodziny, bądź opiekun faktyczny lub prawny.

 • Kompletny wniosek o przyjęcie do ZOL winien być rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

 • Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o kolejności oraz terminie przyjęcia do Zakładu.

 • Przed przyjęciem do zakładu świadczeniobiorcy, bądź ich opiekunowie prawni lub faktyczni, zapoznają się i akceptują zasady przyjęcia, funkcjonowania, pobytu i odpłatności za pobyt oraz warunkami wypisu, potwierdzając ten fakt podpisaniem oświadczenia.

Kierownik: 89 625 05 72

Dyżurka pielęgniarska: 89 625 05 04

sala chorych nr 218: 89 625 51 40

sala chorych nr 219: 89 625 43 04

sala chorych nr 220: 89 625 81 41

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego:

 

DOKUMENTY KWALIFIKUJĄCE DO PRZYJĘCIA:   

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL.
 2. Skierowanie do Zakładu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z dołączonym wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim (wzór określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – Dz.U. z 2012 r. poz. 731).
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. aktualna decyzja ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, itp.).
 4. Oświadczenie świadczeniobiorcy ZOL (załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 5. Oświadczenie opiekuna prawnego, bądź faktycznego świadczeniobiorcy (załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu wg Skali Barthel, wypełniona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (wzór określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych I opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658).
 7. Kserokopia dowodu osobistego świadczeniobiorcy.
 8. Zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwskazań do pobytu w Zakładzie o profilu ogólnym oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie.

DOKUMENTY DODATKOWE WSKAZANE Z UWAGI NA INDYWIDUALNĄ SPECYFIKĘ LECZENIA ŚWIADCZENIOBIORCY (nie dotyczą każdej sprawy):   

 1. Karta ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że prawo to zostanie wykazane w inny przewidziany przepisami sposób.
 2. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej świadczeniobiorcy, w tym karta leczenia szpitalnego.
 3. Pełnomocnictwo świadczeniobiorcy (załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego ZOL).
 4. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – u osób z zaburzeniami połykania lub brakiem możliwości karmienia doustnego (wzór określony w załączniku nr 11 do Regulaminu).

UWAGA:

 1. Wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie. Niezbędnym jest jednak dołączenie pozostałych dokumentów.
 2. W chwili przyjęcia pacjent powinien posiadać przy sobie: dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz pełną dokumentację dotychczasowego leczenia.

W chwili przyjęcia pacjent powinien posiadać przy sobie:

dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz pełną dokumentację dotychczasowego leczenia.

LISTA DOKUMENTÓW DO POBRANIA DLA WNIOSKODAWCY:

Skip to content