Przyjęcie do szpitala

§ 11

Przyjęcie do szpitala

 • Izba Przyjęć zapewnia całodobową gotowość do udzielania świadczeń w trybie nagłym oraz porady obejmujące świadczenia diagnostyczno – terapeutyczne, niekończące się decyzją o hospitalizacji.
 • Szpital zapewnia całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno – terapeutyczny od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do jego wpisu.
 • Hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do leczenia szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak również wszelkie świadczenia związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 • O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka:
  • w godzinach normalnej ordynacji – Ordynator lub Kierownik właściwego oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz,
  • poza godzinami normalnej ordynacji –lekarz dyżurny danego oddziału.
 • Orzeczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szpitala wyżej wymienieni lekarze wydają po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta.
 • Przyjęcie do Szpitala następuje po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy innych przepisów możliwe jest przyjęcie pacjenta do Szpitala bez wyrażenia przez niego zgody.
 • Odmowa przyjęcia może nastąpić, jeżeli nie zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki, a brak hospitalizacji nie spowoduje dla pacjenta niebezpieczeństwa - w szczególności utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia, w następujących przypadkach:
  • braku wskazań lekarskich do hospitalizacji,
  • braku zgody pacjenta na hospitalizację – w każdym przypadku z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach dotyczących hospitalizacji bez wymaganej zgody,
  • braku wolnych miejsc w Szpitalu,
  • braku możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzielanych przez Szpital świadczeń.
 • Jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń lub ze względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez Szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala.
 • Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, Ordynatorzy lub Kierownicy Oddziałów wyznaczają termin, w którym nastąpi przyjęcie do Szpitala.
 • Pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, a wymagających leczenia ambulatoryjnego kieruje się z odpowiednimi zapisami dotyczącymi dalszego sposobu postępowania do odpowiednich jednostek opieki zdrowotnej.
 • W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:
  • skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań, zleconych przez lekarza kierującego,
  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta,
  • kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny aktualny dokument stanowiący dowód ubezpieczenia zdrowotnego, np. legitymację ubezpieczeniowa, legitymację ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika, odcinek renty lub emerytury, raport ZUS RMUA z zaświadczeniem o opłacaniu składki zdrowotnej.
 • W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia pacjent jest zobowiązany przedłożyć odpowiedni dokument w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia leczenia, a w razie nagłego zachorowania dowód ten może zostać przedstawiony w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 30 dni o ile chory nadal przebywa w szpitalu.
 • Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do Szpitala pacjent powinien przekazać rodzinie lub do depozytu szpitalnego. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe będące własnością pacjenta, jeśli nie zostały oddane do depozytu.
 • Wskazane jest, aby pacjent skierowany do Szpitala zabrał ze sobą: przybory toaletowe, szlafrok, pidżamę i kapcie. Odzież i obuwie osobiste pacjent powinien przekazać rodzinie lub do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem.
Skip to content