Administracja

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Dyrektor: mgr piel. Anna Szypulska

Email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

Dyrektor kieruje (zarządza) Zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora do spraw medycznych:

Zakres zadań:

 • organizowanie świadczeń zdrowotnych Zespole w sposób zapewniający właściwy poziom referencyjny,
 • określenie liczby i rodzaju specjalistycznego personelu medycznego niezbędnego do zabezpieczenia realizowanych świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach,
 • zatwierdzanie szczegółowego zakresu obowiązków personelu medycznego w formie zakresów czynności, regulaminów służbowych lub instrukcji i standardów oraz procedur postępowania,
 • dbanie o dostępność, ciągłość i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • rozpatrywanie wniosków, skarg i uwag chorych lub osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, usług medycznych a także podejmowanie działań, które w przyszłości wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości,
 • nadzór nad właściwym poziomem higieniczno-sanitarnym w użytkowanych pomieszczeniach i obiektach,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania,
 • nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi stosowanymi w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i prawidłowym wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem, kształcenia i dokształcania personelu medycznego,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu długo-, średnio-, i krótkookresowych planów finansowych Zakładu w oparciu o zakres wykonywanych świadczeń medycznych,
 • współpraca z samorządem lekarskim i pielęgniarskim,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, związane z pełnioną funkcją,
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w czynnościach związanych z obszarem medycznym.

Sekretariat Dyrektora

Telefon: 89 625 05 35, faks: 89 625 05 59

Email: szpital@zoz.nidzica.plsekretariat@zoz.nidzica.pl

Koordynator ds. pielęgniarstwa: mgr Bożena Onych

Kontakt: 89 625 05 29

zakres zadań:

 • zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem,
 • systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy,
 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej i położniczej poprzez elastyczną rotację kadr odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę,
 • opracowywanie i wdrażanie standardów pielęgnowania,
 • opracowywanie i wdrażanie standardów pielęgnowania,
 • organizowanie pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgniarskiego,
 • poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych,
 • nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z pielęgniarkami koordynującymi i nadzorującymi,
 • planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu,
 • uczestniczenie w odprawie kierowniczej kadry pielęgniarskiej i innych spotkaniach powołanych w celu sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez podległy personel,
 • współpraca z kierownictwem szpitala, kierownikami komórek organizacyjnych oraz z organami samorządu pielęgniarek i położnych,
 • prowadzenie i kontrola ewidencji czasu pracy podległego personelu,
 • nadzór nad dokumentacją medyczną, w szczególności z zakresu realizacji świadczeń pielęgniarskich i położniczych.

Główny Księgowy: mgr Iwona Dwórznik

Kontakt: 89 625 05 22, i.dworznik@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • prowadzenie rachunkowości Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności organizacja systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji księgowej oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Zespołu, a także prawidłowe i terminowe dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych
 • prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu w sposób zapewniający realizację umów zawieranych przez Zespół, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych oraz terminową windykację należności i dochodzenie roszczeń spornych
 • nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków pochodzących z dotacji oraz innych środków będących w dyspozycji Zespołu
 • ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (niskocennych)
 • prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • wystawiane faktur w zakresie działalności Zespołu,
 • prowadzenie całokształtu spraw płacowych i wymaganej przez prawo dokumentacji, w tym zakresie, poprzez naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz wynikających z umów cywilnoprawnych, wraz z obowiązującymi kosztami ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkiem dochodowym i innymi,
 • terminowe rozliczenia z ZUS oraz obsługa programu „Płatnik”,
 • terminowe rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz obsługa programu PFRON,
 • ustalanie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy oraz terminowe sporządzanie odpowiednich informacji i rozliczeń do Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia oraz dochodach pracowników,
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,
 • inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia Zespołu,
 • sporządzanie zestawień na potrzeby sprawozdawczości finansowej,

sporządzanie sprawozdań finansowych, planów finansowych i ich wykonania oraz innych zestawień dla podmiotu tworzącego oraz bieżący kontakt ze służbami

p. o. Kierownika Działu Statystyki Medycznej i Informatyki: Krzysztof Pobieżyński

Kontakt: 89 625 05 30, k.pobiezynski@zoz.nidzica.pl

Zakres zadań:

 • opracowywanie materiałów do NFZ, przygotowywanie ofert wraz z analizą i statystyką,
 • terminowe raportowanie świadczeń medycznych zgodnie z przepisami prawa i wymogami NFZ,
 • monitorowanie realizacji kontraktu,
 • rozliczanie procedur medycznych wykonanych w oddziałach i innych komórkach organizacyjnych działalności podstawowej szpitala,
 • monitorowanie wykonania procedur w oddziałach i poradniach oraz pracowniach zawartych umów o świadczenie usług medycznych,
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz nadzór nad statystyką medyczną w szpitalu,
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną i procedurami medycznymi,
 • obsługa Systemu Zarządzania Obiegu Informacji,
 • prowadzenie szkolenia i instruktaży w zakresie JGP /szkolenie lekarzy i koderów/,
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie działalności poszczególnych oddziałów i poradni /obłożenie, średni pobyt chorego, ilość leczonych, przelotowość, itp./,
 • monitorowanie zmian w zakresie procedur, kodowaniu i rozliczaniu zgodnie z wytycznymi NFZ i MZ.
 • rozliczanie procedur medycznych na oddziałach,
 • prowadzenie sprawozdawczości Zespołu z zakresu realizacji świadczeń medycznych,
 • prowadzenie archiwum medycznego, w tym zabezpieczenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • administracja wewnętrzna sieci informatycznej,
 • administracja serwerami plików i baz danych,
 • administracja szpitalnym systemem informatycznym,
 • dokonywanie ekspertyzy uszkodzeń w sprzęcie komputerowym,
 • wsparcie informatyczne pracowników,
 • bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego,
 • nadzór usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • tworzenie i aktualizacja strony internetowej Zespołu.

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością: mgr Barbara Brzozowska

Kontakt: 607 057 625

zakres zadań:

 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia,
 • prowadzenie weryfikacji i akceptowanie dokumentów systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oraz ich integralności z istniejącym systemem,
 • organizowanie i prowadzenie okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością,
 • nadzorowanie opracowywania projektów dokumentów systemu zarządzania jakością i ich wdrażania,
 • przedkładanie raportów o stanie funkcjonowania systemu jakości na naradach z kadrą kierowniczą i przeglądach systemu zarządzania jakością,
 • współudział w pracach nad nowymi projektami związanymi ze zmianami organizacyjnymi, modernizacją i poprawą jakości w komórkach organizacyjnych,
 • udział lub reprezentacja Zespołu w spotkaniach z instytucjami kontrolującymi i audytującymi jeśli dotyczą one spraw związanych z systemem zarządzania jakością oraz akredytacją w ochronie zdrowia,
 • nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 • nadzorowanie systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju i integracji systemów zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia wewnątrz szpitala,
 • nadzorowanie przeprowadzania wyznaczonych w ramach systemu zarządzania jakością oraz akredytacji w ochronie zdrowia działań korygujących i naprawczych przez osoby odpowiedzialne,
 • prowadzenie analizy wyników kontroli związanych z systemem zarządzania jakością oraz akredytacją w ochronie zdrowia,
 • kontrola przestrzegania procedur systemu zarządzania jakością przez wszystkich pracowników szpitala.

p.o. Kierownika Działu Technicznego: Maciej Tomaszewski

Kontakt: 89 625 05 51, techniczny@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz remontów bieżących obiektów, pomieszczeń, urządzeń i infrastruktury technicznej Zespołu
 • utrzymanie w stałej zdolności użytkowej obiektów, pomieszczeń, infrastruktury technicznej i otoczenia szpitalnego w stanie zapewniającym właściwe wykonywanie działalności statutowej oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia
 • realizacja zadań działalności naprawczo- usługowej oraz remontowo-budowlanej
 • administrowanie nieruchomościami Zakładu
 • dozór techniczny, eksploatacja instalacji i sieci ciepłowniczej i wodno-ściekowej
 • gospodarka odpadami niebezpiecznymi (w tym medycznymi)
 • organizacja i nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną mienia Zakładu
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów i instalacji oraz prowadzenie książek obiektu
 • serwis urządzeń medycznych i technicznych.

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia: mgr Radosław Tkaczyk

Kontakt: 89 625 05 60, r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl

zakres zadań:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zaopatrzeniem,
 • przygotowywanie, uruchamianie i przeprowadzanie postępowania o udzielanie zamówień publicznych według odpowiednich procedur,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie określonym przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zapewnienie zaopatrzenia i stanu magazynowego Zespołu z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki wydatkowania środków finansowych,
 • kompleksowa realizacja zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane i inne wynikające ze statutowej działalności zakładu, zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych,
 • zaopatrywanie zakładu w materiały, sprzęt i aparaturę medyczną, środki chemiczne i dezynfekcyjne, zaopatrywanie w tlen, odzież ochronną i roboczą,
 • prowadzenie magazynu wydzielonych produktów będących materiałami medycznymi, a przyporządkowanych do działu farmacji szpitalnej
 • prowadzenie sprawozdawczości w swoim zakresie.


Kierownik Działu Kadr: mgr Ewelina Kownacka

Kontakt: 89 625 05 14,

zakres zadań:

 •  


-> Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora ZOZ. Do zadań Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności
 • przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu,
 • przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
  • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku,
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • regulaminu organizacyjnego
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu
 • opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej

Skip to content