Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych od 2013r.

Konkursanestezjologia i intensywna terapia, ratownictwo medyczne, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria, ginekologia i położnictwo, neonatologia, opieka długoterminowa, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, wady postawy, preluksacja, neurologia, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna pomoc poz, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach:

lekarz, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik elektroradiologii, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, ratownik medyczny, kierowca uprawniony do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela się w Dziale Kadr, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 stycznia 2013r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10.12.2012r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl. Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 10.12.2012r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.

                                      / DYREKTOR

                                      Zespołu Opieki Zdrowotnej

                                     w Nidzicy

                                        lek. med. Anna Osłowska /

 

Skip to content