Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu tablic i plakietek informacyjnych dla projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00

zapytanie ofertowe.pdf

Skip to content