Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – zmiany po 1 stycznia 2015 r.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – ZMIANY PO 1 STYCZNIA 2015r.

Szanowni Pacjenci

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 22 LIPCA 2014 R. (DZ.U. Z 2014 POZ. 1138), ZMIENIAJĄCĄ USTAWĘ O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

    • Po dniu 1 stycznia 2015r. w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania dołącza się do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania. Pacjent jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

      W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.

  • Od 1 stycznia 2015 r. wymagane jest skierowanie także do poradni DERMATOLOGICZNEJ i Okulistycznej.

Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych

Nidzica, 02.01.2015r.

Skip to content