OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEWIDZIANEJ DO ZNISZCZENIA, PO UPŁYWIE OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA

Na podstawie art.29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,poz.186) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2015r.w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069) w związku z planowanym niszczeniem następującej dokumentacji medycznej po upływie okresu jej przechowywania:

  • historie choroby pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala ZOZ w Nidzicy w latach 1994, 1995
  • historie choroby pacjentów (dzieci do 2.r.ż.) leczonych w oddziałach szpitala ZOZ w Nidzicy w latach 1991 – 1993

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że osoby zainteresowane mogą wystąpić o jej odbiór.

Ww. dokumentacja może zostać wydana na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie ZOZ w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23, ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru pesel, nazwy oddziału szpitalnego oraz roku hospitalizacji, w terminie do dnia 31 lipca 2016r.

Skip to content