Konkurs ofert

konkurs

I. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY:

  • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I PORADNIA CHIRURGICZNA
  • DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
  • IZBA PRZYJĘĆ
  • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 

II. NA OBJĘCIE STANOWISKA ZASTĘPCY KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE I PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

III. NA OBJĘCIE KOORDYNACJI I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W NASTĘPUJĄCYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ZOZ W NIDZICY

  • ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

IV. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, wady postawy, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja.

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach:

lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2017r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.11.2016r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.

 

Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nidzica, 21.10.2016r.

+
Skip to content