Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala

Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala

w dniu dzisiejszym (06.08.2018r.) została podpisana z Wykonawcą:  firmą ILHO PL S.A, Warszawa umowa na realizacje inwestycji pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych  – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 19.841.610,90 zł

 


Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi
Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B),

Skip to content