Informacja dla pracowników

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 13-100 Nidzica, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@zoz.nidzica.pl ,tel. 89 625 0 5 85.

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania, pomocy socjalnej,  zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy przez Administratora na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zlecenia/umowy o dzieło/ na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty medycyny pracy oraz inne upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania danych

Dokumentacja dotycząca zatrudniania i zwalniania 50 lat, dokumentacja dotycząca zatrudniania w godzinach nadliczbowych – 5 lat. Dokumentacja dotycząca prac dodatkowych pracowników ( umowy cywilno-prawne ze składką na ubezpieczenie społeczne – 50 lat, umowy cywilno-prawne bez składki na ubezpieczenie społeczne – 5 lat). Nagradzanie pracowników- 10 lat.  Sprawy wojskowe osób zatrudnionych 5 lat. Akta osobowe osób zatrudnionych – 50 lat. Zaświadczenia o zatrudnieniu  i wynagrodzeniach – 5 lat. Dokumentacja szkoleń ( studia/kursy) – 5 lat.  Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy – 3 lata, z wyłączeniem kart ewidencji czasu pracy – 10 lat. Dokumentacja ZFŚS – 5 lat. Dokumentacja dotycząca ubezpieczeń osobowych 10 lat, dowody uprawnień do zasiłków 5 lat. Dokumentacja bhp – 5 lat, wypadki pracownicze -10 lat. Opieka zdrowotna ( organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej, badania lekarskie w zakresie medycyny pracy – 10 lat.

Dokumentacja wynagrodzeń za umowy zlecenia i o dzieło – 10 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)  prawo do usunięcia danych osobowych po wymaganym okresie przechowywania;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

+
Skip to content