Zatrudnimy fizjoterapeutę

ZATRUDNIMY FIZJOTERAPEUTĘ

Osoby zainteresowane prosimy o składanie oferty na adres mailowy: szpital@zoz.nidzica.pl

lub w Sekretariacie ZOZ w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

więcej informacji udziela:

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Tel. 667 99 21 71 a.malinowska@zoz.nidzica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoz.nidzica.pl;
3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, kancelarią prawną, zewnętrznym audytorem);
5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
7. dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 180 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
8. osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy, niepodanie danych osobowych wyklucza udział w naborze na wolne stanowisko pracy;
10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie.
Skip to content