KLAUZULA INFORMACYJNA – nagrywanie rozmów telefonicznych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl,tel. 89 625 05 35.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zoz.nidzica.pl;

3. Cele przetwarzania osobowych danych

Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych w postaci dźwięku głosu i przekazanych
przy jego użyciu danych jest w przypadku połączenia z Izbą Przyjęć lub NOCH świadczenie usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 736) oraz zarządzeniem nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ. Przy pozostałych połączeniach celem jest poprawa jakości świadczonych usług, podniesienie bezpieczeństwa i rzetelności obsługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) RODO.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pana/i dane osobowe będą przechowywane w przypadku świadczenia usług medycznych rok od dnia nagrania a w pozostałych przypadkach w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej jednak niż rok od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
administrator powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zostają usunięte.

5. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Odbiorcami przetwarzanych Pana/i danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną oraz obsługą centrali telefonicznej a w przypadku połączenia z Izbą Przyjęć lub NŚOZ również NFZ. Nagrania mogą być wykorzystane przez organy ścigania.

7. Podstawy prawne

Podanie danych osobowych w przypadku świadczenia usług medycznych jest wymagane przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 736) oraz zarządzeniem nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe wizerunku w tym profilowaniu art. 22 RODO.

Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Skip to content