KLAUZULA INFORMACYJNA – ZOL

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl,tel. 89 625 05 35.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zoz.nidzica.pl;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych ZOL

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków ustawowych, a szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej a także organom i instytucjom upoważnionym na podstawie art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Cele przetwarzania osobowych danych

Podanie Pana/Pani danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

6. Źródło i zakres przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane dobrowolnie i bezpośrednio przez Pana/Panią lub osoby przez Pana/ią upoważnione, jednakże podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie niemożność podjęcia procesu leczenia i świadczenia opieki medycznej. Na mocy art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia (RODO) Administrator jest upoważniony do przetwarzania Pana/i danych osobowych dotyczących zdrowia i w tych przypadkach nie musi uzyskać osobnej zgody na ich przetwarzanie.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

8. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe wizerunku w tym profilowaniu.

Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nidzica, 02 luty 2022r.

Skip to content