Informacja dla pacjenta

I n f o r m a c j a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl,
tel. 89 625 05 35.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się
kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@zoz.nidzica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit.
h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
5. Administrator zgodnie z podaną informacją nie zamierza przekazywać danych
osobowych Pacjenta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pacjent ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
7. W siedzibie ZOZ w Nidzicy zainstalowany jest monitoring przy wejściach do budynków
szpitala oraz na Oddziale Pediatrycznym. Celem zastosowania monitoringu jest poprawa
bezpieczeństwa i rozliczalności oraz na Oddziale Pediatrycznym kamery służą stałej
obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo pacjentów. Zapis przechowywany jest przez
okres nieprzekraczający 3 miesięcy – chyba, że nagrany obraz stanowić będzie dowód w
postępowaniu sądowym.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;
2. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww.
celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu
opieki zdrowotnej;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane
osobowe Pacjenta.

Anna Osłowska
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nidzica, 15 czerwca 2018r.

Opracował: Sebastian Szewczyk –  Inspektor Ochrony Danych ZOZ w Nidzicy

Skip to content