Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. Mickiewicza 23 13-100 Nidzica, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl,tel. 89 625 05 35.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zoz.nidzica.pl;
  3. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.

  1. Cele przetwarzania osobowych danych

Celem przetwarzania danych (wizerunku) jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia na monitorowanym terenie;

  1. Źródło i zakres przetwarzania danych osobowych.

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu. Przy wejściach do budynku oraz w salach na Oddziale Dziecięcym.

  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy;

  1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Panu/Pani przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania  a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe wizerunku w tym profilowaniu.

 

 

Anna Osłowska

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Nidzica, 22 lipca 2018r.

Skip to content