Rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ

Rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ

Rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ

Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

13 września 2017r. w Nidzicy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Wartość projektu wynosi: 12.373.160,22 zł,

kwota dofinansowania: 4.049.500,00 zł,

wkład własny: 8.323.660,22 zł.

podpisanie

https://www.telewizjamazury.pl/wiadomosci/6509,szpital-w-nidzicy-inwestuje

Wizualizacje rozbudowy:

Prowadzimy nabór personelu medycznego>> kliknij tutaj <<
+