KONKURS OFERT

KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT

 1. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA w:
  • IZBIE PRZYJĘĆ
  • NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
 2. NA OBJĘCIE KOORDYNACJI w:
  • ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
 3. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
  • choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, farmacja
 4. NA OBJĘCIE KIEROWNICTWA i KOORDYNACJI w DZIALE POMOCY DORAŹNEJ

 

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister / technik farmacji, technik / magister rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny.

Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e:mail: szpital@zoz.nidzica.pl
Rozpoczęcie świadczenie usług:

 • od 1 MARCA 2016r. – w zakresie ogłoszonym w pkt I, II, III
 • od 1 KWIETNIA 2016r. – w zakresie ogłoszonym w pkt IV

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12.02.2016r. do godz. 11:00 w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”. Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 12.02.2016r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również przesunięcia terminu składania ofert.

 

Nidzica, 18.01.2016r.

                                                         Anna Osłowska

                                                         Dyrektor
                                                         Zespołu Opieki Zdrowotnej
                                                        w Nidzicy

 

+
Skip to content