Ogłoszenie o konkursie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23

na podstawie art. 26 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) w zw. art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) 

OGŁASZA KONKURS OFERT

I. NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez lekarza specjalistę danej dziedziny w:

  1. Oddziale geriatrycznym
  2. Oddziale pediatrycznym
  3. Oddziale i poradni chirurgicznej
  4. Oddziale i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  5. Bloku operacyjnym
  6. IZBIE PRZYJĘĆ
  7. NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

II. NA OBJĘCIE stanowiska KIEROWNIKA działu pomocy doraźnej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez ratownika medycznego w dziedzinie medycyny ratunkowej

III. NA OBJĘCIE stanowiska Pielęgniarki Koordynującej I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Oddziale GERIATRYCZNYM.

IV. NA OBJĘCIE Funkcji Lekarza orzecznika w zakładzie opiekuńczo-leczniczym I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu opieki długoterminowej

V. NA OBJĘCIE Funkcji Lekarza transfuzjologa

VI. NA OBJĘCIE Funkcji przewodniczącego Zespołu zakażeń wewnątrzszpitalnych

VII> NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

choroby wewnętrzne, geriatria, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, pediatria, neonatologia, ratownictwo medyczne, opieka długoterminowa, anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia, alergologia, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, preluksacja, rehabilitacja, psychiatria, psychologia, diagnostyka obrazowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna rodzinna, neurologia, dermatologia, gastroenterologia, reumatologia, nefrologia, transport sanitarny, diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna, medycyna pracy.

dla osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zawodach: lekarz, pielęgniarka, położna, psycholog, ratownik medyczny/kierowca, diagnosta laboratoryjny, magister /technik rehabilitacji/fizjoterapii, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, dietetyk.

<span "="">Szczegółowy opis warunków konkursu znajduje się u Udzielającego Zamówienia.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, tel. 89 625 05 14, fax 89 625 05 59 e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl

Rozpoczęcie świadczenie usług: 1 STYCZNIA 2020r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7.11.2019r. do godz. 11:00  w sekretariacie ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica, z dopiskiem:. „Konkurs na świadczenia z zakresu (tu wpisać przedmiotowy zakres, którego oferta dotyczy)”.  Oferty winne być sporządzone na druku ofertowym dostępnym w sekretariacie ZOZ Nidzica lub na stronie internetowej www.zoz.nidzica.pl  Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 7.11.2019r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej ZOZ Nidzica, przy ul. Mickiewicza 23.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu na zasadach określonych w szczegółowym opisie warunków konkursu.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu w całości lub tylko w pewnym jego zakresie, jak również  przesunięcia terminu składania ofert.
Anna Osłowska         
Dyrektor               
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy              

Nidzica, 18 październik 2019r.

Szczegóły w załączniku „Ogłoszenie o konkursie”.                

Skip to content