Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

realizowanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

z siedzibą w Nidzicy przy ulicy Mickiewicza 23,

pn.: Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”,

który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy,

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Nr projektu RPWM.10.7.00-28-0006/19

+
Skip to content