Planowane efekty Projektu

W wyniku realizacji niniejszego projektu opartego o wytyczne „Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”, planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

 • poprawa sprawności mieszkańców powiatu nidzickiego i zapobieganie ograniczeniom zdrowotnym, społecznym oraz ekonomicznym w przyszłości,

 • dotarcie z działaniami profilaktycznymi do ludności powiatu nidzickiego aktywnej zawodowo, w tym wiejskiej,

 • zapewnienie mieszkańcom powiatu nidzickiego aktywnym zawodowo (Kobietom 50–59 lat i Mężczyznom 50–64 lata) bezpłatnych zajęć z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego,

 • podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa powiatu nidzickiego aktywnego zawodowo (Kobiet 18–59 lat i Mężczyzn 18–64 lata) na temat wykrywania i diagnostyki chorób kręgosłupa i narządów ruchu,

 • zmniejszenie kolejki oczekujących na diagnostykę i leczenie chorób układu mięśniowo-szkieletowego w ZOZ Nidzica,

 • dostępność nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego rozszerzenie działań beneficjenta w kierunku leczenia schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

poprzez planowane do osiągnięcia wskaźniki:

 • 220 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS,

 • 1 wdrożony program zdrowotny istotny z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców,

 • 220 osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie,

 • 6 336 spotkań terapeutycznych dzięki EFS,

 • 16 kampanii informacyjno – edukacyjnych dot. profilaktyki chorób kręgosłupa i narządów ruchu finansowanych przez EFS,

 • 176 osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie,

 • 176 osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne

 • 6 336 działań terapeutycznych, które wpłynęły na zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej

 • 16 przeprowadzonych kampanii edukacyjnych wspierających mobilność pracowników

Zadania do zrealizowania w ramach Projektu:

 1. Proces kwalifikacyjny uczestników do programu (poprzedzony procesem rekrutacji uczestników), obejmujący: wywiad indywidualny, diagnostykę – niezbędne badania i pomiary, diagnozę zaburzeń i ustalenie indywidualnej ścieżki wsparcia, spotkanie podsumowujące, powtórną diagnozę w połowie interwencji i omówienie wyników, powtórną diagnozę na końcu interwencji i omówienie wyników (6h/os.).

 2. Terapia indywidualna uczestników programu, obejmująca: porady lekarskie / fizjoterapeutyczne (5h/os.) oraz terapie usprawniające (36 spotkań / os.).

 3. Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie Programu polityki zdrowotnej (16 spotkań po 2h każde – wykłady szkoleniowe w gminach wchodzących w skład powiatu nidzickiego).

Kryteria włączenia grupy docelowej do Projektu:

 • Działania terapeutyczne – wiek: Kobiety 50-59 lat, Mężczyźni 50-64 lata (wiek aktywności zawodowej – os. zatrudnione / bezrobotne),

 • Działania edukacyjne – wiek: Kobiety 18-59 lat, Mężczyźni 18-64 lata (wiek aktywności zawodowej – os. zatrudnione / bezrobotne),

 • Miejsce zamieszkania uczestników: powiat nidzicki.

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, kwalifikowalność uczestników oraz wytyczne rekrutacyjne.

Uczestnicy Projektu będą przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu osób. Zostanie również utworzona lista rezerwowa w przypadku większej liczby chętnych.

Na bieżąco prowadzony będzie monitoring procesu naboru oraz realizacji interwencji.

Rekrutacja będzie odbywać się w ciągu okresu trwania Projektu, w Biurze Projektu – siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, w godzinach pracy placówki. Dopuszcza się przesłanie kompletnych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do biura Projektu lub ich dostarczenie przez osoby trzecie.

Rekrutacja do Projektu rozpoczyna się 18 lutego 2020.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami do pobrania tutaj

Harmonogram wsparcia: znajduje się tutaj

+
Skip to content