Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik: Elżbieta Nazar – magister pielęgniarstwa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Organizacyjnie nasza placówka jest Zakładem o profilu ogólnym. Znajduje się w obiekcie Szpitala i oferuje 44 łóżka dla pacjentów dorosłych. Kadra medyczna, warunki lokalowe i wyposażenie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Czas pobytu w zakładzie zależny wyłącznie od stanu zdrowia.

W Zakładzie obowiązuje „Regulamin organizacyjny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, działającego przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” - Regulamin organizacyjny ZOL

Zasady odpłatności za pobyt w ZOL

 

Miesięczną opłatę za pobyt w ZOL ustala się w wysokości 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszt świadczeń medycznych z zakresu gwarantowanych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przyjęcie wnioskodawcy do ZOL stanowi podstawę do wystawienia przez ZOZ w Nidzicy faktury VAT. Opłata za pobyt w ZOL uiszczana na wskazane konto bankowe zgodnie z terminem podanym na fakturze . ZOZ w Nidzicy, za zgodą świadczeniobiorcy, występuje do właściwego organu o potrącanie z przysługującego świadczenia ( np. emerytalnego, rentowego) kosztów pobytu w ZOL.

Dyrektor ZOZ w Nidzicy może ustalić dodatkowe formy wsparcia finansowego i przedmiotowego ZOL, zwłaszcza w przypadku kiedy kwota miesięcznej opłaty za pobyt w ZOL jest niższa od ponoszonego przez Zakład miesięcznego kosztu utrzymania świadczeniobiorcy.

W przypadku zaprzestania regulowania należności za pobyt w ZOL, świadczeniobiorca zostanie skreślony z listy świadczeniobiorców Zakładu i odesłany do miejsca zamieszkania, bądź ostatniego pobytu.

Kto jest przyjmowany do zakładu?

 

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, ale nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności ( skali Barthel) otrzymali 40 pkt. lub mniej. Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Do Zakładu nie przyjmujemy pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnieniem alkoholowym oraz zaawansowaną chorobą nowotworową, a także wtedy, kiedy według oceny lekarza pobyt w ZOL pogorszy rokowania świadczeniobiorcy.

Do zakładu są przyjmowani pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne.

Zasady związane z kierowaniem i przyjęciem do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 

  • Z wnioskiem o przyjęcie do Zakładu występuje świadczeniobiorca , bądź jego opiekun prawny. Podstawą do przyjęcia jest również postanowienie sądu opiekuńczego w przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie, uniemożliwia wyrażenia świadomej zgody.

  • Kwalifikacja przyjęcia pacjenta odbywa się na podstawie zebranej dokumentacji zgodnie z „Wykazem dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego” .

  • Oceny samodzielności świadczeniobiorcy w skali Barthel dokonuje przed przyjęciem do Zakładu lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego, a także w dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu.

  • Świadczeniobiorcę przyjmuje do Zakładu jego Kierownik w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym Zakładzie.

  • Przy przyjęciu świadczeniobiorcy towarzyszy przedstawiciel najbliższej rodziny, bądź opiekun faktyczny lub prawny.

  • Kompletny wniosek o przyjęcie do ZOL winien być rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

  • Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o kolejności oraz terminie przyjęcia do Zakładu.

  • Przed przyjęciem do zakładu świadczeniobiorcy, bądź ich opiekunowie prawni lub faktyczni, zapoznają się i akceptują zasady przyjęcia, funkcjonowania, pobytu i odpłatności za pobyt oraz warunkami wypisu, potwierdzając ten fakt podpisaniem oświadczenia.

Kierownik: 89 625 05 72

Dyżurka pielęgniarska: 89 625 05 04

sala chorych nr 218: 89 625 51 40

sala chorych nr 219: 89 625 43 04

sala chorych nr 220: 89 625 81 41

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego:

 

1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
2. Skierowanie do ZOL.
3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy
a) decyzję organu rentowego albo emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;
b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.
5. Kartę ubezpieczenia zdrowotnego.
6.  Kserokopię dowodu osobistego.
7. Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej.
8. Oświadczenie świadczeniobiorcy ZOL ( załącznik nr 1 Regulaminu ZOL)
9. Oświadczenie opiekuna prawnego/faktycznego świadczeniobiorcy skierowanego/przebywającego w ZOL ( załącznik nr 2 Regulaminu ZOL).
10. Pełnomocnictwo (załącznik nr 3 Regulaminu ZOL) .
11. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu wg skali Barthel
12. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – wymagana w przypadku, gdy pacjent w trakcie składania wniosku o skierowanie do ZOL jest hospitalizowany w oddziale szpitalnym, a w ocenie świadczeniodawcy wg skali Barthel uzyskał liczbę punktów „0” w poz. 1 „spożywanie posiłków” (u osób z zaburzeniami połykania lub brakiem możliwości karmienia doustnego)
13. Zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w Zakładzie o profilu ogólnym oraz o możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie.

Wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w sytuacji, gdy sąd opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie. Niezbędnym jest jednak dołączenie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy.

W chwili przyjęcia pacjent powinien posiadać przy sobie:

dokument tożsamości, aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz pełną dokumentację dotychczasowego leczenia.

LISTA DOKUMENTÓW DO POBRANIA DLA WNIOSKODAWCY:


Nutrition Day 2017

 

Dnia 23.02.2017 w ZOL przeprowadzone zostaną badania w ramach Nutrition Day 2017. Nutrition Day to międzynarodowe badanie, prowadzone obecnie w 63 krajach, służące ocenie stanu stanu odżywienia pacjentów szpitali i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W badaniu uczestniczymy po raz kolejny.


Stan odżywiania pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej

 

Artykuł Bartosza Fabijanika - Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

- w ramach badań Nutrition Day 2015 (ND) badania stanu odżywienia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w kontekście możliwości podejmowania różnorodnych form interwencji żywieniowej w odniesieniu do pacjentów niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia.


Kwiecień 2015: Otrzymaliśmy sprzęt od WOŚP!


WOŚP

15 lipca 2015r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał kolejny sprzęt medyczny od WOŚP

Jest to 5 pomp infuzyjnych.

W tym dniu odbyło się tez szkolenie personelu z obsługi sprzętu

WOŚP zdjęcie

Serdecznie dziękujemy WOŚP ☺

Pompa infuzyjna stosowana jest do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku. Pompa ta zbudowana jest z korpusu wraz z układem elektronicznym, wyświetlaczem i szeregiem przycisków, specjalnej "strzykawki" oraz tłoka wraz z siłownikiem, umożliwiającym mechaniczne przesuwanie tłoka w "strzykawce". Pompę infuzyjną stosuje się w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba łatwego, dokładnego dawkowania leku.

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

WOŚP

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał kolejny sprzęt medyczny od WOŚP

Przyłóżkowy monitor Spot Vital Signs otrzymany od WOŚP stanowi doskonałe narzędzie do szybkiego i dokładnego pomiaru oraz rejestracji podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów (ciśnienie, tętno, saturacja, temperatura) przebywających w oddziałach szpitalnych. Ponadto monitor umożliwia w bezprzewodową transmisję danych.

Waga krzesełkowa SECA 959 posiada wygodne siedzisko, zapewnia bezpieczną pozycję, składane podłokietniki i wysuwane podnóżki sprawiają, że wyjątkowo przyjazna obsługa jest jeszcze przyjemniejsza.

Blokowane tylne koła gwarantują bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Umiejscowienie dużego wyświetlacza LCD za siedziskiem ułatwia intuicyjną obsługę licznych funkcji, takich jak TARA, HOLD i BMI. Dzięki technologii seca 360° wireless wartości pomiarów mogą być przesłane za pomocą jednego przycisku na bezprzewodową drukarkę lub PC.

Z punktu widzenia ZOL waga jest szczególnie ważna ze względu na możliwość stałego monitorowania wagi pacjentów co z kolei umożliwia rzetelną ocenę ryzyka związanego ze stanem odżywienia pacjenta.

Biorąc pod uwagę, że niedożywienie wśród osób w podeszłym wieku jest powszechnym i bardzo poważnym problemem, stały monitoring wagi pacjentów umożliwia podjęcie w odpowiednim czasie interwencji żywieniowej w postaci bądź to doustnych suplementów diety bądź też w postaci żywienia dojelitowego.

Serdecznie dziękujemy WOŚP ☺


pace_logo

W ZOL realizowane będzie badanie w ramach projektu PACE - "Porównanie efektywności opeki paliatywnej nad osobami starszymi, w placówkach opieki długoterminowej w Europie" (ang. Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-termin care facilities in Europe").

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej współpracy środowisk akademickich i obejmuje 8 państw.

W ZOL badanie będzie realizowane 18 sierpnia 2015 r.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym rozpoczęto realizację projektu badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - „Determinanty jakości opieki nad osobami chorymi na demencję w placówkach opieki długoterminowej w Polsce”.

Projekt dotyka nowatorskiego tematu – zagadnień opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w placówkach opieki długoterminowej w Polsce, który jak dotąd nie został dobrze zbadany.

Głównym celem badania jest analiza i porównanie jakości opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w reprezentatywnej próbie placówek opieki długoterminowej (OD) w Polsce: w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL); w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz w domach pomocy społecznej (DPS).


Skip to content