Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik: Iwona Pepłowska - specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego

Informacja dotycząca przyjęcia do ZOL przy ZOZ Nidzica

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 2000 roku. Znajduje się w obiekcie Szpitala. Warunki lokalowe i wyposażenie Zakładu dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizacyjnie nasza placówka jest Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym o profilu ogólnym. W Zakładzie obecnie znajduje się 36 łóżek dla pacjentów wymagających stacjonarnej opieki całodobowej i kontynuacji leczenia oraz dla pacjentów w stanie wegetatywnym ocenianych w skali Barthel 0pkt. i zakwalifikowanych do żywienia dojelitowego dietą przemysłową /przez zgłębnik lub gastrostomię/.

Zgodnie z umową z NFZ realizujemy świadczenia zdrowotne w zakresie kontynuacji leczenia farmakologicznego, profesjonalną opiekę pielęgniarsko-lekarską oraz rehabilitację i terapię psychologiczną.

Do Zakładu nie przyjmujemy pacjentów z chorobą psychiczną, uzależnieniem alkoholowym oraz chorobą nowotworową w fazie terminalnej.

Zakład specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu pacjentów po udarach mózgu, urazach mechanicznych i narządu ruchu oraz leczeniu i pielęgnacji odleżyn i trudno gojących się ran.

-> Zobacz podziękowania

Dyżurka pielęgniarska /kierownik: 89 625 05 04

Dyżurka lekarska: 89 625 05 61

sala chorych nr 209: 89 625 41 52

sala chorych nr 210: 89 625 30 91

sala chorych nr 211: 89 625 33 90

sala chorych nr 212: 89 625 32 91

sala chorych nr 216: 89 625 44 85

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do skierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego:

 

 1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 3. Skierowanie do ZOL (oryginał skierowania należy dostarczyć w terminie 14 dni od daty wpisania na listę oczekujących)
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL
 5. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – wymagana w przypadku, gdy pacjent w trakcie składania wniosku o skierowanie do ZOL jest hospitalizowany w oddziale szpitalnym, a w ocenie świadczeniodawcy wg skali Barthel uzyskał liczbę punktów „0” w poz. 1 „spożywanie posiłków” (u osób z zaburzeniami połykania lub brakiem możliwości karmienia doustnego)
 6. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy:

  a) decyzję organu rentowego albo emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;
  b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego.

 7. Orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu świadczeniobiorcy w ZOL (gdy skierowanie do ZOL odbywa się w trybie postępowania sądowego – wówczas nie jest wymagane skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie)

W chwili przyjęcia pacjent powinien posiadać dokument tożsamości.

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone pieczątką podmiotu leczniczego oraz podpisem i pieczątką lekarza i/lub pielęgniarki.

Pacjenci przekazywani do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego powinni mieć zakończony proces diagnostyczno-terapeutyczny, tj. nie powinni być w trakcie intensywnej farmakoterapii bądź leczenia antybiotykami oraz posiadać kopie ostatnich badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.


Nutrition Day 2017

 

Dnia 23.02.2017 w ZOL przeprowadzone zostaną badania w ramach Nutrition Day 2017. Nutrition Day to międzynarodowe badanie, prowadzone obecnie w 63 krajach, służące ocenie stanu stanu odżywienia pacjentów szpitali i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W badaniu uczestniczymy po raz kolejny.


Stan odżywiania pacjentów w kontekście możliwej interwencji żywieniowej

 

Artykuł Bartosza Fabijanika - Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

- w ramach badań Nutrition Day 2015 (ND) badania stanu odżywienia pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w kontekście możliwości podejmowania różnorodnych form interwencji żywieniowej w odniesieniu do pacjentów niedożywionych lub z ryzykiem niedożywienia.


Kwiecień 2015: Otrzymaliśmy sprzęt od WOŚP!


WOŚP

15 lipca 2015r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał kolejny sprzęt medyczny od WOŚP

Jest to 5 pomp infuzyjnych.

W tym dniu odbyło się tez szkolenie personelu z obsługi sprzętu

WOŚP zdjęcie

Serdecznie dziękujemy WOŚP ☺

Pompa infuzyjna stosowana jest do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku. Pompa ta zbudowana jest z korpusu wraz z układem elektronicznym, wyświetlaczem i szeregiem przycisków, specjalnej "strzykawki" oraz tłoka wraz z siłownikiem, umożliwiającym mechaniczne przesuwanie tłoka w "strzykawce". Pompę infuzyjną stosuje się w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba łatwego, dokładnego dawkowania leku.

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

WOŚP

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał kolejny sprzęt medyczny od WOŚP

Przyłóżkowy monitor Spot Vital Signs otrzymany od WOŚP stanowi doskonałe narzędzie do szybkiego i dokładnego pomiaru oraz rejestracji podstawowych parametrów funkcji życiowych pacjentów (ciśnienie, tętno, saturacja, temperatura) przebywających w oddziałach szpitalnych. Ponadto monitor umożliwia w bezprzewodową transmisję danych.

Waga krzesełkowa SECA 959 posiada wygodne siedzisko, zapewnia bezpieczną pozycję, składane podłokietniki i wysuwane podnóżki sprawiają, że wyjątkowo przyjazna obsługa jest jeszcze przyjemniejsza.

Blokowane tylne koła gwarantują bezpieczeństwo podczas siadania i wstawania. Umiejscowienie dużego wyświetlacza LCD za siedziskiem ułatwia intuicyjną obsługę licznych funkcji, takich jak TARA, HOLD i BMI. Dzięki technologii seca 360° wireless wartości pomiarów mogą być przesłane za pomocą jednego przycisku na bezprzewodową drukarkę lub PC.

Z punktu widzenia ZOL waga jest szczególnie ważna ze względu na możliwość stałego monitorowania wagi pacjentów co z kolei umożliwia rzetelną ocenę ryzyka związanego ze stanem odżywienia pacjenta.

Biorąc pod uwagę, że niedożywienie wśród osób w podeszłym wieku jest powszechnym i bardzo poważnym problemem, stały monitoring wagi pacjentów umożliwia podjęcie w odpowiednim czasie interwencji żywieniowej w postaci bądź to doustnych suplementów diety bądź też w postaci żywienia dojelitowego.

Serdecznie dziękujemy WOŚP ☺


pace_logo

W ZOL realizowane będzie badanie w ramach projektu PACE - "Porównanie efektywności opeki paliatywnej nad osobami starszymi, w placówkach opieki długoterminowej w Europie" (ang. Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly people in long-termin care facilities in Europe").

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej współpracy środowisk akademickich i obejmuje 8 państw.

W ZOL badanie będzie realizowane 18 sierpnia 2015 r.


W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym rozpoczęto realizację projektu badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - „Determinanty jakości opieki nad osobami chorymi na demencję w placówkach opieki długoterminowej w Polsce”.

Projekt dotyka nowatorskiego tematu – zagadnień opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w placówkach opieki długoterminowej w Polsce, który jak dotąd nie został dobrze zbadany.

Głównym celem badania jest analiza i porównanie jakości opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w reprezentatywnej próbie placówek opieki długoterminowej (OD) w Polsce: w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL); w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz w domach pomocy społecznej (DPS).


+
Skip to content